درباره

یاری، بستری برای هم بستگی کارآفرینان و حامیان آن ها

پس از سال ها تجربه، تعامل و فعالیت در جامعه کارآفرینی ایران، خلاء بزرگی که مشاهده کردیم، عدم وجود یک زیست بوم کارآفرینی کامل است.

به این معنی که اجزاء، نهاد ها و بازیگرانی که باید یک زیست بوم پویا و پایدار کارآفرینی را تشکیل دهند یا هنوز تشکیل نشده اند یا اگر بوجود آمده اند، تعامل و ارتباط مناسبی با دیگر اجزاء ندارند.

 بنابراین تصمیم گرفتیم تا در قالب «یاری» بستری را فراهم نماییم تا همزمان با نهادسازی و تشکیل بازیگران جدید این حوزه، به حل مشکل تعامل ضعیف و ارتباط نامناسب کمک کنیم. امیدواریم به این ترتیب امکان دسترسی به حامیان و سرمایه گذاران را برای کارآفرینان از سراسر کشور تا جای امکان به صورت برابر، بوجود آوریم.

 برای ارسال نظرات و دیدگاه هایتان با ما تماس بگیرید.

 با تشکر از همراهی شما و پیشاپیش سپاس از اینکه «یاری» را به دوستانتان معرفی می‌نمایید.

 سهیل عباسی

خوشفکری، ارزش آفرینی برای ایده ها